W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

Ogłoszenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o naborze na wolne stanowisko pracy

XML

Treść

Ogłoszenie Nr 47982
Data ukazania się ogłoszenia: 22 maj 2019 r.

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Krajeńskim - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego- poszukuje kandydatów na stanowisko:

SPECJALISTA ds. inspekcji i orzecznictwa

w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Krajeńskim
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:
ul. E. Orzeszkowej 8
89-400 Sępólno Krajeńskie

Miejsce wykonywania pracy:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Krajeńskim

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- przeprowadzanie inspekcji i kontroli na terenie powiatu sępoleńskiego w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,
- prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora,
- przygotowywanie okresowych sprawozdań z działalności PINB,
- wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy prawo budowlane, zleconych przez Powiatowego Inspektora.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca biurowa oraz kontrole i inspekcje w terenie.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- narzędzia i materiały pracy- zestaw komputerowy z oprogramowaniem, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Niezbędne:
-wykształcenie: wyższe budowlane,
- doświadczenie zawodowe/staż pracy: min. 2 lat doświadczenia zawodowego w administracji publicznej z czego 1 rok w strukturach nadzoru budowlanego.

Pozostałe wymagania niezbędne:
- znajomość przepisów prawa budowlanego i przepisów techniczno-budowlanych oraz Kpa,
- umiejętność biegłej obsługi komputera (Windows, MS Office, Excel),
- rzetelność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, samodzielność,
- czynne prawo jazdy kat. B,
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe:
- wykształcenie budowlane kierunkowe – konstrukcyjne,
- umiejętność obsługi programów: Resakbud i Asystent.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- cv i list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
- oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe :
- kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowe w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy,
- kopia prawa jazdy,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
Terminy i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć do: 03.06.2019 r.
Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Krajeńskim
ul. Elizy Orzeszkowej 8, 89- 400 Sępólno Kra., pok. 13
z dopiskiem "Specjalista ds. inspekcji i orzecznictwa"

Dane osobowe - klauzula informacyjna
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
- administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, tel. 52 388 56 58,
- kontakt do inspektora ochrony danych: iod.pinb@powiat-sepolno.pl,
- cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej,
- informacje o odbiorcach danych: nie są przekazywane innym podmiotom,
- okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).
 
Uprawnienia:
- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
· podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
· inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Inne informacje
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dokumenty wymagane w ofercie pracy, tj. list motywacyjny, cv oraz oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem, a dodatkowo list motywacyjny i oświadczenia także datą.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami, tzn. z osobami spełniającymi wymagania formalne oraz których aplikacja wpłynie do PINB w Sępólnie Kraj. w terminie do 03.06.2019 r. (decyduje data wpływu do PINB).
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Oferty otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne kandydatów niezatrudnionych podlegać będą zniszczeniu po upływie trzech miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska w wyniku naboru.
W zależności od liczby zakwalifikowanych osób kandydaci zostaną zaproszeni do udziału w części pisemnej i/lub na rozmowę kwalifikacyjną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52 388 56 58.