W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

Ogłoszenie o naborze nr 62262

XML

Treść

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Kraj. - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Kraj. - poszukuje kandydatów na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Kraj.

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Kraj.
ul. E. Orzeszkowej 8 89-400 Sępólno Kraj.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

-przeprowadzanie kontroli budów i robót budowlanych w zakresie zgodności ich wykonywania z pozwoleniem na budowę, projektem budowlanym, przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa ludzi i mienia,
-dokonywanie kontroli istniejących obiektów budowlanych, obejmujących głównie ocenę ich stanu technicznego oraz ocenę zgodności użytkowania z przeznaczeniem, warunkami pozwoleń i instrukcjami eksploatacyjnymi,
-udział w postępowaniach wyjaśniających sprawie przyczyn katastrof budowlanych,
prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
-przygotowywanie projektów decyzji i postanowień administracyjnych należących do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
-sporządzanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji z prowadzonych czynności PINB,
wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy Prawo budowlane, zleconych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne:

wykształcenie wyższe techniczne (budowlane),
staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w organach administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego,
uprawnienia budowlane w pełnym lub ograniczonym zakresie,
znajomość przepisów prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów techniczno-budowlanych, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
umiejętność biegłej obsługi komputera (pakiet MS Office),
prawo jazdy kat. B
posiadanie obywatelstwa polskiego,
korzystanie z pełni praw publicznych,
nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
dodatkowe:
umiejętność obsługi programów RESAKBUD i ASYSTENT,
dyspozycyjność, komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność, odporność na stres

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny
kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (stażu pracy),
kopia uprawnień budowlanych,
kopia prawa jazdy,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
oświadczenie o korzystaniu z pełnie praw publicznych
oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Termin składania dokumentów:
24 marzec 2020 r.
Miejsce składania dokumentów
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Kraj.
ul. E. Orzeszkowej 8 89-400 Sępólno Kraj.

Inne informacje:
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko inspektora budowlanego”. W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu). Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia do urzędu). Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani będą poinformowani telefonicznie lub pisemnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak takiej informacji będzie jednoznaczny z odrzuceniem oferty.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 52 388 56 58. 

Dane osobowe – klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego               i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 - Administrator danych i kontakt do niego:  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w
              Sępólnie Krajeńskim, ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie;
 - Kontakt do inspektora danych: iod.pinb@powiat-sepolno.pl;
 - Cel przetwarzania danych:
    przetwarzanie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja
    dokumentów po przeprowadzeniu naboru,
 - Informacje o odbiorcach danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej          
   (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma mozliwośc 
   wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje 
   koniecznośc obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z 
   przepisów o archiwizacji,
 - Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
       - ządanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy
         Administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
       Osobowych  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 - Podstawa prawna przetwarzania danych:
    1. art. 6 ust.1 lit. b RODO;
    2. art.22 1  Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz
        ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw.
        z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
    3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 - Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz    
   ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, 
   przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej)
   jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko
   pracy w służbie cywilnej.
   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie 
   potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrazenie zgody w tym
   przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 
   9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która me zostać 
   odwołana w dowolnym czasie.
 - Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania
   decyzji; nie będą tez profilowane.