W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

Ogłoszenie o naborze nr 63012 z dnia 29 kwietnia 2020 r.

XML

Treść

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Krajeńskim

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: Księgowy do spraw kadrowo-księgowych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Kraj.

Wymiar etatu: 0,25

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Krajeńskim
ul. E. Orzeszkowej 8
89-400 Sępólno Krajeńskie

Miejsce wykonywania pracy:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Krajeńskim

ul. E. Orzeszkowej 8

89-400 Sępólno Krajeńskie

 

Warunki pracy

- praca w siedzibie Inspektoratu od poniedziałku do piątku w godz. 7 do 15,

- praca w biurze przy komputerze, obsługa programów informatycznych,   księgowych,

- praca pod presją czasu,

- szkolenia.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

- prowadzenie księgowości finansowo-rachunkowej Inspektoratu,

- gospodarka finansami Inspektoratu, w tym planowanie budżetu Inspektoratu, wykorzystanie budżetu Inspektoratu, analiza budżetu Inspektoratu,

- prowadzenie ksiąg środków trwałych i przedmiotów nietrwałych,

- prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji,

- prowadzenie akt osobowych pracowników w tym: ewidencja okresu zatrudnienia, ewidencja czasu pracy ( w tym okresów chorobowych, zasiłków), dokumentacja o przebiegu zatrudnienia (umowy i świadectwa pracy), dokumentacja o wykształceniu i nabytych dodatkowych kwalifikacjach,

- archiwizowanie dokumentacji osobowej osób, które utraciły status pracownika,

- sporządzanie dokumentacji dotyczącej uposażenia pracownika, listy płac,

- terminowe sporządzanie rocznych deklaracji-rozliczeń pobranych zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych,

- terminowe sporządzanie miesięcznych raportów o ubezpieczeniu społecznym ZUS tj. dokumenty rozliczeniowe, zgłoszeniowe i wyrejestrowanie (ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS DRA etc.),

- sporządzanie sprawozdań finansowych, statystycznych i innych dotyczących Inspektoratu.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w księgowości przy wykształceniu wyższym ekonomicznym,
 • lub wykształcenie średnie ekonomiczne z 6 letnim doświadczeniem zawodowym w księgowości,
 • lub wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • lub posiadany certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
 • biegła znajomość ustawy o rachunkowości oraz przepisów szczególnych dla jednostek budżetowych,
 • biegła znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość przepisów ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych,
 • wiedza zawodowa z zakresu księgowości,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE

 • obsługa komputera i umiejętnośc posługiwania się programami księgowymi ZUS płatnik, SJO Bestia, SEK;
 • komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie oraz innych zaświadczeń potwierdzających spełnienie wymagań koniecznych i dodatkowych do wykonywania pracy na stanowisku księgowego.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyc do: 18 maja 2020 r.

Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. E. Orzeszkowej 8
89-400 Sępólno Krajeńskie
pokój nr 13

Inne informacje:

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami, tzn. z osobami spełniającymi wymagania formalne oraz których aplikacja wpłynie do Inspektoratu w terminie do 18.05.2020 r. (decyduje data wpływu do PINB). W ofercie należy podać dane kontaktowe tj. adres korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. W zależności od liczby zakwalifikowanych osób kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Inspektoratu lub pod nr tel. 52 388 56 58.

 

Dane osobowe – klauzula informacyjna

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego     i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

            - Administrator danych i kontakt do niego:  Powiatowy Inspektor Nadzoru                Budowlanego w Sępólnie Krajeńskim, ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400                          Sępólno Krajeńskie;

            - Kontakt do inspektora danych: iod.pinb@powiat-sepolno.pl;

            - Cel przetwarzania danych: przetwarzanie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja

              dokumentów po przeprowadzeniu naboru,

            - Informacje o odbiorcach danych:

              czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje koniecznośc obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji,

            - Uprawnienia:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

              2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

              3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

              4. prawo do usunięcia danych osobowych;

                  - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy Administratora danych, podany powyżej;

         5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

            - Podstawa prawna przetwarzania danych:

               1. art. 6 ust.1 lit. b RODO;

           2. art.22 1  Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

               3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO. 

            - Informacje o wymogu podania danych:

              Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

 Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie 

potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która me zostać  odwołana w dowolnym czasie.

            - Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą tez profilowane.