W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

ogłoszenie o naborze nr 68616

XML

Treść

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: Inspektora Nadzoru Budowlanego do spraw inspekcji i kontroli oraz prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu należącego do kompetencji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Kraj. 

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1 

Adres urzędu
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Krajeńskim
ul. E. Orzeszkowej 8
89-400 Sępólno Krajeńskie 
 
Miejsce wykonywania pracy:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Krajeńskim
ul. Elizy Orzeszkowej 8
89-400 Sępólno Krajeńskie
 siedziba Inspektoratu oraz teren Powiatu Sępoleńskiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- przeprowadzanie kontroli budów i robót budowlanych w zakresie zgodności ich wykonania z  
  pozwoleniem na budowę, projektem budowlanym, przepisami techniczno-budowlanymi oraz     przepisami  dotyczącymi bezpieczeństwa ludzi i mienia; 
- dokonywanie kontroli istniejących budowli, obejmujących głównie ocenę ich stanu technicznego oraz  
  ocenę zgodności użytkowania z przeznaczeniem, warunkami pozwoleń i instrukcjami eksploatacyjnymi;
- udział w postępowaniach wyjaśniających w sprawie przyczyn katastrof budowlanych; 
- prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach związanych z budową, utrzymaniem i  
  rozbiórką obiektów budowlanych i budowli; 
- przygotowywanie projektów decyzji i postanowień administracyjnych należących do właściwości  
  Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego; 
- sporządzanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji z prowadzonych czynności PINB; - -  
- wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy prawo budowlane, zleconych przez Powiatowego Inspektora. 
 
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
praca biurowa, reprezentacja urzędu, kontrole i inspekcje w terenie

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
narzędzia i materiały pracy: zestaw komputerowy z oprogramowaniem;
praca w terenie
 
Inne wymagania związane ze stanowiskiem pracy 

n i e z b ę d n e
wykształcenie: wyższe techniczne (budowlane) 
doświadczenie zawodowe/staż pracy: minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w organach administracji architektoniczno-budowlanej  lub nadzoru budowlanego  

pozostałe wymagania niezbędne: 
- uprawnienia budowlane w pełnym lub w ograniczonym zakresie; 
- znajomość przepisów Prawa budowlanego, Kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów  
  techniczno-budowlanych, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 
- umiejętność biegłej obsługi komputera (Windows, Pakiet MS Office); 
- prawo jazdy kat. B.; 
- posiadanie obywatelstwa polskiego; 
- korzystanie z pełni praw publicznych; 
- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
 
wymagania dodatkowe
- doświadczenie w administracji publicznej; 
- dyspozycyjność i komunikatywność, 
- rzetelność, odpowiedzialność; 
- odporność na stres; 
- umiejętność obsługi programów RESAKBUD i ASYSTENT.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- CV i list motywacyjny;
- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia  
  zawodowego/ stażu pracy; 
- kopia uprawnień budowlanych; 
- kopia prawa jazdy; 
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;  
- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego; 
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;  
- oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne  
  przestępstwo skarbowe.
  
Inne dokumenty i oświadczenia:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Termin składania dokumentów:
28 wrzesień 2020 r. 

Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Krajeńskim
ul. Elizy Orzeszkowej 8
89-400 Sępólno Krajeńskie
pokój nr 13 

Inne informacje:
            W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego” w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego do dnia 28 września 2020 r. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani będą poinformowani telefonicznie lub pisemnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak takiej informacji będzie jednoznaczny z odrzuceniem oferty. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 52 388 56 58.
Wzory oświadczeń:
- oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej.
 
Dane osobowe – klauzula informacyjna
 
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 
            - Administrator danych i kontakt do niego:  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w
              Sępólnie Krajeńskim, ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie;
            - Kontakt do inspektora danych: iod.pinb@powiat-sepolno.pl;
            - Cel przetwarzania danych:
               przetwarzanie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja
              dokumentów po przeprowadzeniu naboru,
            - Informacje o odbiorcach danych:
              czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej           
              (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość  
              wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje  
              konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z  
              przepisów o archiwizacji,
            - Uprawnienia:
 
              1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
              2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
              3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
              4. prawo do usunięcia danych osobowych;
                  - zadanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy
                    Administratora danych, podany powyżej;
              5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
                  Osobowych  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 
            - Podstawa prawna przetwarzania danych:
 
               1. art. 6 ust.1 lit. b RODO;
               2. art.22 1  Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz
                   ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw.
                   z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
               3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 
            - Informacje o wymogu podania danych:
              Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz     
              ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie,  
              przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej)
              jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko
              pracy w służbie cywilnej.
 
              Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie  
              potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym
              przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
 
             Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art.  
             9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która me zostać  
             odwołana w dowolnym czasie.
            - Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania
              decyzji; nie będą tez profilowane.