W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

ogłoszenie nr 75538

XML

Treść

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: Księgowy do spraw kadrowo-księgowych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Kraj.

Wymiar etatu: 0,25

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Kraj.
ul. E. Orzeszkowej 8 89-400 Sępólno Krajeńskie

Miejsce wykonywania pracy:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Kraj.
ul. E. Orzeszkowej 8
89-400 Sępólno Krajeńskie
 
Warunki pracy
- praca w siedzibie Inspektoratu
- praca w biurze przy komputerze.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- prowadzenie księgowości finansowo-rachunkowej Inspektoratu,
- gospodarka finansami Inspektoratu, w tym: planowanie budżetu Inspektoratu, wykorzystanie budżetu Inspektoratu, analiza budżetu Inspektoratu,
- prowadzenie ksiąg środków trwałych i przedmiotów nietrwałych,
- prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji,
- prowadzenie akt osobowych pracowników w tym: ewidencja okresu zatrudnienia, ewidencja czasu pracy (w tym okresów chorobowych, zasiłków), dokumentacji o przebiegu zatrudnienia (umowy i świadectwa pracy), dokumentacji o wykształceniu i nabytych dodatkowych kwalifikacjach,
- archiwizowanie dokumentacji osobowej osób, które utraciły status pracownika,
- sporządzanie dokumentacji dotyczącej uposażenia pracownika, listy płac,
- terminowe sporządzanie rocznych deklaracji-rozliczeń pobranych zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych,
- terminowe sporządzanie miesięcznych raportów o ubezpieczeniu społecznym ZUS tj. dokumenty rozliczeniowe, zgłoszeniowe i wyrejestrowanie (ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS DRA etc.),
- sporządzanie sprawozdań finansowych, statystycznych i innych dotyczących Inspektoratu.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
- wykształcenie: wyższe ekonomiczne
- staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w księgowości przy wykształceniu wyższym ekonomicznym,
- lub wykształcenie średnie ekonomiczne z 6 letnim doświadczeniem zawodowym w księgowości,
- lub wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
- lub posiadany certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
- biegła znajomość ustawy o rachunkowości oraz przepisów szczególnych dla jednostek budżetowych,
- biegła znajomość ustawy o finansach publicznych,
- znajomość przepisów ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych,
- wiedza zawodowa z zakresu księgowości,
- doświadczenie w prowadzeniu księgowości w jednostce budżetowej,
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE
- umiejętność posługiwania się programami księgowymi ZUS płatnik, SJO Bestia, SEK.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- CV i list motywacyjny
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
- oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
- kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie oraz innych zaświadczeń potwierdzających spełnienie wymagań koniecznych i dodatkowych do wykonywania pracy na stanowisku księgowego.

Inne dokumenty i oświadczenia:
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
- w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do: 22 marzec 2021 r.
Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu.

Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Kraj.
ul. E. Orzeszkowej 889-400 Sępólno Krajeńskie
pokój nr 13

Inne informacje:
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami, tzn. z osobami spełniającymi wymagania formalne oraz których aplikacja wpłynie do Inspektoratu w terminie do 22.03.2021 r. (decyduje data wpływu do PINB). W ofercie należy podać dane kontaktowe tj. adres korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. W zależności od liczby zakwalifikowanych osób kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Inspektoratu lub pod nr tel. 52 388 56 58.

Dane osobowe – klauzula informacyjna
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 
- Administrator danych i kontakt do niego:  
Powiatowy Inspektor Nadzoru  Budowlanego w Sępólnie Kraj.
ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie;
 
- Kontakt do inspektora danych: iod.pinb@powiat-sepolno.pl;
 
- Cel przetwarzania danych: przetwarzanie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru,
 
- Informacje o odbiorcach danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji,
 
- Uprawnienia:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. prawo do usunięcia danych osobowych;
- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy Administratora danych, podany powyżej;
5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 
 - Podstawa prawna przetwarzania danych:
1. art. 6 ust.1 lit. b RODO;
2. art.22 1  Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO. 
 
 - Informacje o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która me zostać  odwołana w dowolnym czasie.
 
- Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą tez profilowane.