W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

ogłoszenie nr 85584

XML

Treść

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Kraj. - poszukuje kandydatów na stanowisko:
Inspektor w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Kraj.
 
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
 
Miejsce wykonywania pracy:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Kraj.
ul. E. Orzeszkowej 8 89-400 Sępólno Kraj.
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- uczestniczenie w przeprowadzaniu kontroli budów i robót budowlanych w zakresie zgodności ich wykonywania z pozwoleniem na budowę, projektem budowlanym, przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa ludzi i mienia,
- udział w kontroli istniejących obiektów budowlanych, obejmujących głównie ocenę ich stanu technicznego oraz ocenę zgodności użytkowania z przeznaczeniem, warunkami pozwoleń i instrukcjami eksploatacyjnymi,
- udział w postępowaniach wyjaśniających sprawie przyczyn katastrof budowlanych,
- prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
- przygotowywanie projektów decyzji i postanowień administracyjnych należących do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
- sporządzanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji z prowadzonych czynności PINB,
- wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy Prawo budowlane, zleconych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 
Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe techniczne (budowlane),
- doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w organach administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego,
- znajomość przepisów prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów techniczno-budowlanych, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
- umiejętność biegłej obsługi komputera (pakiet MS Office),
- prawo jazdy kat. B
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 
 Wymagania dodatkowe:
- umiejętność obsługi programów RESAKBUD i ASYSTENT,
- dyspozycyjność, komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność, odporność na stres
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny
- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (stażu pracy),
- kopia prawa jazdy,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- oświadczenie o korzystaniu z pełnie praw publicznych
- oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 
Termin składania dokumentów:
18 październik 2021 r. do godz. 10:00
 
Miejsce składania dokumentów
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Kraj.
ul. E. Orzeszkowej 8 89-400 Sępólno Kraj.
 
Inne informacje:
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko inspektora budowlanego”. W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu). Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia do urzędu). Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani będą poinformowani telefonicznie lub pisemnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak takiej informacji będzie jednoznaczny z odrzuceniem oferty.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 52-388-56-58.
 
Dane osobowe – klauzula informacyjna
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 
- Administrator danych i kontakt do niego:  
Powiatowy Inspektor Nadzoru  Budowlanego w Sępólnie Kraj.
ul. E. Orzeszkowej 8, 89-400 Sępólno Krajeńskie;
 
- Kontakt do inspektora danych: iod.pinb@powiat-sepolno.pl;
 
- Cel przetwarzania danych: przetwarzanie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru,
- Informacje o odbiorcach danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji,
 
- Uprawnienia:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. prawo do usunięcia danych osobowych;
- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy Administratora danych, podany powyżej;
5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 
- Podstawa prawna przetwarzania danych:
1. art. 6 ust.1 lit. b RODO;
2. art.22 1  Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO. 
 
- Informacje o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która me zostać  odwołana w dowolnym czasie.
 
- Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą tez profilowane.