W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

Wykaz załatwianych spraw

XML

Treść         Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2013, poz. 1409 ze zm.), Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jako organ pierwszej instancji załatwia niżej wymienione sprawy:

  1. Przenoszenie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w
      art.51 ust. 4 Prawa budowlanego (art. 40 ust. 2 Prawa budowlanego),
  2. Przyjmowanie zawiadomień Inwestorów o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót
      budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę i zgłoszenie budowy,
      o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a lub zgłoszenie przebudowy, o której
      mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b (art. 41 ust. 4 Prawa budowlanego),
  3. Wydawanie nakazów rozbiórki obiektów budowlanych lub ich części, będących w
      budowie albo wybudowanych bez wymaganego pozwolenia na budowę lub
      zgłoszenia (art. 48 ust. 1, art. 49b ust. 1 Prawa budowlanego),
  4. Wstrzymywanie postanowieniem robót budowlanych (art. 48 ust. 2, 49b ust. 2 i 50 ust. 1
      Prawa budowlanego),
  5. Ustalanie wysokości opłaty legalizacyjnej (art. 49 ust. 1, 49b ust. 4 Prawa budowlanego),
  6. Wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie
      robót lub o zatwierdzeniu projektu budowlanego, jeżeli budowa została zakończona
      (art.49 ust. 4 pkt 1 i 2 Prawa budowlanego),
  7. Zezwalanie na dokończenie budowy (art. 49b ust. 6 Prawa budowlanego),
  8. Wydawanie nakazów rozbiórki w przypadku wykonywania robót budowlanych pomimo
      wstrzymania ich wykonywania postanowieniem, o którym mowa w art. 48 ust. 2, 49b
      ust. 2 i 50 ust. 1 Prawa budowlanego (art. 50a pkt 1 i 2 Prawa budowlanego),
  9. Wydawanie decyzji nakazującej zaniechanie dalszych robót budowlanych, bądź
      rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do
      stanu poprzedniego (art. 51 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego),
10. Nakładanie obowiązku wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu
     doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego  z prawem
     (art. 51 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego),
11. Wydawanie decyzji nakazujących sporządzenie projektu budowlanego zamiennego i
      w razie potrzeby wykonanie określonych czynności lub robót budowlanych w przypadku
      istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków
      pozwolenia na budowę (art. 51 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego),
12. Wydawanie decyzji o stwierdzeniu wykonania obowiązku (art. 51 ust. 3 pkt 1 
      Prawa budowlanego) bądź nakazujących zaniechanie dalszych robót budowlanych,
      bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu
      poprzedniego (art. 51 ust. 3 pkt 2 Prawa budowlanego),
13. Wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na
      wznowienie robót, bądź zatwierdzeniu projektu w razie zakończenia robót budowlanych
      (art. 51 ust. 4 Prawa budowlanego),
14. Wydawanie decyzji nakazujących zaniechanie dalszych robót budowlanych, bądź   
      rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego
      (art. 51 ust. 5 Prawa budowlanego),
15. Przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, na budowę
      którego wymagane jest pozwolenie na budowę albo zgłoszenie budowy, o której mowa
      w art. 29 ust. 1 pkt 1a i 19a (art. 54 Prawa budowlanego),
16. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego
      (art. 55 oraz art.  59 Prawa budowlanego),
17. Nakazywanie uzupełnienia przez Inwestorów braków w dokumentach koniecznych
      przy zawiadomieniu o zakończeniu budowy obiektu budowlanego
      (art. 57 ust. 4 Prawa budowlanego),
18. Wymierzanie kary w związku z naruszeniem art.  54 i 55
      (art. 57 ust. 7 Prawa budowlanego),
19. Zwrot Inwestorowi dokumentów wymaganych przy zawiadomieniu o zakończeniu
      budowy obiektu budowlanego lub udzieleniu pozwolenia na użytkowanie
      (art. 57 ust. 8 Prawa budowlanego),
20. Przeprowadzanie obowiązkowej kontroli budowy przed upływem 21 dni od dnia doręczenia
      wezwania Inwestora (art. 59c ust. 1 Prawa budowlanego) w celu stwierdzenia
      prowadzenia jej zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi  w pozwoleniu na
      budowę (art. 59a Prawa budowlanego),
21. Sporządzanie w trzech egzemplarzach protokołów z kontroli obowiązkowej
     (art. 59d ust. 1 Prawa budowlanego),
22. Wymierzanie kary za nieprawidłowości w zakresie, o którym mowa w art. 59a ust. 2
      Prawa budowlanego stwierdzone w trakcie obowiązkowej kontroli
      (art. 59g  ust. 1 Prawa budowlanego),
23. Przyjmowanie zawiadomień o przeprowadzonej kontroli okresowej przeprowadzanej co
     najmniej dwa razy w roku, budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2
     oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2
     (art. 62 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego),
24. Nakazanie przeprowadzenia kontroli, o której mowa w art. 62 ust.1 obiektów
      budowlanych o nieodpowiednim stanie  technicznym i żądania przedstawienia
      ekspertyzy ich stanu technicznego (art. 62 ust. 3  Prawa budowlanego),
25. Kontrola dokumentów dotyczących utrzymania obiektów budowlanych we
      właściwym stanie technicznym (art. 65 Prawa budowlanego),
26. Wydawanie decyzji nakazujących usunięcie nieprawidłowości w użytkowanych
      obiektach budowlanych (art. 66 Prawa budowlanego),
27. Wydawanie decyzji nakazujących rozbiórkę nieużytkowanego lub
      niewykończonego obiektu budowlanego (art. 67 ust. 1 i ust. 3 Prawa budowlanego),
28. Wydawanie decyzji nakazujących opróżnienie budynku bezpośrednio grożącego
      zawaleniem (art. 68 Prawa budowlanego),
29. Zastosowanie środków zabezpieczających mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa
      dla ludzi i mienia (art. 69 Prawa budowlanego),
30. Kontrola obiektu budowlanego w celu potwierdzenia usunięcia stwierdzonych
      uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, o których mowa w art. 70 ust.1 
      (art. 70 ust. 2 Prawa budowlanego),
31. Wstrzymanie użytkowania obiektu budowlanego lub jego części oraz nałożenie
      obowiązku przedstawienia określonych dokumentów, w przypadku samowolnej
      zmiany sposobu użytkowania (art. 71a ust. 1 Prawa budowlanego),
32. Ustalanie wysokości opłaty legalizacyjnej w przypadku samowolnej zmiany
      sposobu użytkowania (art. 71a ust. 2 Prawa budowlanego),
33. Nakazanie przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub
      jego części (art. 71a ust. 4 Prawa budowlanego),
34. Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej
     (art. 74 Prawa budowlanego),
35. Przyjmowanie zawiadomień o katastrofie budowlanej
      (art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. a Prawa budowlanego),
36. Powoływanie komisji w celu ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy budowlanej,
      zakresu czynności niezbędnych do likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa oraz niezwłoczne
      zawiadamianie GINB o katastrofie (art. 76 Prawa budowlanego),
37. Wydawanie decyzji określającej zakres i termin wykonania niezbędnych robót w celu
      uporządkowania terenu katastrofy i zabezpieczenia obiektu do czasu wykonania robót
      doprowadzających obiekt do stanu właściwego (art. 78 Prawa budowlanego),
38. Wnioskowanie o przeprowadzenie postępowania w sprawie  odpowiedzialności zawodowej w
      budownictwie (art. 97 ust. 1 Prawa budowlanego).