W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

Sposób załatwiania spraw

XML

Treść

(Informacja nie stanowi wykładni prawa i nie jest wiążąca dla organów
administracji publicznej orzekających w sprawach indywidualnych)  I.   ZAWIADOMIENIE O ROZPOCZĘCIU ROBÓT BUDOWLANYCH

 
II.   ZMIANA OSOBY WYKONUJĄCEJ SAMODZIELNĄ FUNKCJĘ  
        TECHNICZNĄ NA BUDOWIE

III.   ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY


IV.   POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE


 V.   OPŁATY SKARBOWE


Wszystkie wzory pism dostępne są do pobrania w dziale druki do pobrania
 


I. ZAWIADOMIENIE O ROZPOCZĘCIU ROBÓT BUDOWLANYCH    Podstawa prawna: art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013., poz. 1409 ze zm.); § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002. Nr 108. poz. 953 ze zm.)
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
1. „Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych/rozbiórkowych” - 
     formularz dostępny w PINB w Sępólnie Krajeńskim (ul. E. Orzeszkowej 8, pok. 13),
     lub do pobrania z niniejszej strony.
2. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót
    budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę i zgłoszenie budowy, o której
    mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, lub zgłoszenie przebudowy, o której mowa w art. 29
    ust. 2 pkt 1b właściwy organ nadzoru (tj. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
    Sępólnie Krajeńskim) oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji
    budowy z projektem, dołączając na piśmie:
    a) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu
        bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową
       (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie wydane przez właściwą izbę
       samorządu zawodowego, potwierdzające wpis na listę jej członków,
    b) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektora
        nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru
        inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie wydane
        przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpis na listę jej
        członków,
    c) informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,
        zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Prawa
        budowlanego,
    d) oświadczenie projektanta sprawującego nadzór autorski o podjęciu obowiązków, jeśli
        obowiązek zapewnienia nadzoru autorskiego jest nakładany decyzją o pozwoleniu na
        budowę,
    e) upoważnienie (pełnomocnictwo ) udzielone osobie działającej w imieniu inwestora
        (17 zł opłata skarbowa zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. O opłacie
        skarbowej oraz załącznika do ww. ustawy – Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej,
        stawki opłaty oraz zwolnienia). Inwestor, składając zawiadomienie o zamiarze    
        rozpoczęcia robót budowlanych, występuje do Wydziału Administracji Budowlanej  
        tut. Urzędu o wydanie dziennika budowy. Organ wydaje dziennik budowy w terminie
        3 dni od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę stała się
        ostateczna, za zwrotem kosztów związanych z jego przygotowaniem.
 

II. ZMIANA OSOBY WYKONUJĄCEJ SAMODZIELNĄ FUNKCJĘ
TECHNICZNĄ NA BUDOWIE
 
       Podstawa prawna: art. 44 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013.
poz. 1409 ze zm.),

       W przypadku zmiany kierownika budowy lub robót, inspektora nadzoru inwestorskiego,
projektanta sprawującego nadzór autorski, Inwestor dołącza do dokumentacji budowy
oświadczenie o przejęciu obowiązków przez osoby wymienione powyżej.

      W oświadczeniu należy podać od kiedy nastąpiła zmiana osób wykonujących samodzielną funkcję techniczną na budowie.

III. ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY
 
      Podstawa prawna: art. 54 i art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (Dz. U. 2013. poz. 1409 ze zm.),
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
1. „Zawiadomienie o zakończeniu budowy” - formularz dostępny w PINB w Sępólnie
    Krajeńskim (ul. E. Orzeszkowej 8, pok. 13), lub do pobrania z niniejszej strony.
2. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego inwestor jest
    obowiązany dołączyć:
    a) oryginał dziennika budowy,
    b) oświadczenie kierownika budowy: o zgodności wykonania obiektu budowlanego z  
        projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, o
        doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie
        korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, oświadczenie
        zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane iż wyroby zastosowane w obiekcie
        budowlanym w sposób trwały, o właściwościach użytkowych, umożliwiających
        prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie
       wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 zostały wprowadzone
       do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi.
   c) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli
       eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego
       zagospodarowania,
   d) protokoły badań i sprawdzeń,
   e) kopię świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu,
   f) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
   g) w razie zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub
       warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do
       zawiadomienia o zakończeniu budowy należy dołączyć kopie rysunków wchodzących
       w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie
       potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku w/w oświadczenie kierownika
       budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
       warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, powinno być potwierdzone przez
       projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeśli został ustanowiony,
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
      W przypadku zgłoszenia przez właściwy organ sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy, odwołanie wnosi się do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję - tj. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Krajeńskim.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 
UWAGI:
     Zawiadomienie o zakończeniu budowy dokonuje się co najmniej na 14 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania. Do użytkowania obiektu budowlanego można przystąpić, jeżeli właściwy organ (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Krajeńskim), w terminie 14 dni od dnia doręczenia, zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu, w drodze decyzji.


IV. POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE
 
     Podstawa prawna: art. 55, 56, 57 i 59 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013.poz. 1409 ze zm.),
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
1. „Wniosek o pozwolenie na użytkowanie” - formularz dostępny w PINB w Sępólnie
    Krajeńskim (ul. E. Orzeszkowej 8, pok. 13), lub do pobrania z niniejszej strony.
2. Do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany
    dołączyć:
    a) oryginał dziennika budowy,
    b) oświadczenie kierownika budowy: o zgodności wykonania obiektu budowlanego z  
        projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, o
        doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie
        korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, oświadczenie
        zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane iż wyroby zastosowane w obiekcie
        budowlanym w sposób trwały, o właściwościach użytkowych, umożliwiających
        prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie
       wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 zostały wprowadzone
       do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi.
   c) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli
       eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego
       zagospodarowania,
   d) protokoły badań i sprawdzeń,
   e) kopię świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu,
   f) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
   g) oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56
       ustawy Prawo budowlane, tj.: Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej
       Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, zawiadomionych zgodnie z
       właściwością wynikającą z przepisów szczególnych, o zakończeniu budowy obiektu
       budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania,
   h) w razie zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub
       warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do
       wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie należy dołączyć kopie rysunków
       wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi
       zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku w/w
       oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z
       projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
       powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,
       jeśli został ustanowiony,
   i) upoważnienie (pełnomocnictwo ) udzielone osobie działającej w imieniu inwestora
      (17 zł opłata skarbowa zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie
      skarbowej oraz załącznika do ww. ustawy – Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej,
      stawki opłaty oraz zwolnienia)
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
    Odwołanie wnosi się do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy za pośrednictwem organu, który wydał decyzję - tj. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sępólnie Krajeńskim.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


V. OPŁATY SKARBOWE

     Opłaty skarbowe należy dokonywać: gotówką w kasie Urzędu  Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim lub bezgotówkowo na rachunek w/w organu podatkowego
(Bank Spółdzielczy w Więcborku, Oddz. w Sępólnie Kraj. Nr 54 8162 0003 0000 8787 2000 0010)